VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIETNAM ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
VIỆN ĐỊA CHẤT
INSTITUTE OF GEOLOGY
VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
INSTITUTE OF ECOLOGY AND BIOLOGICAL RESOURCES
Nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào. (Scientific task: Study to create the basis for the field of ecology and biological resources at the Laos Academy of Sciences)
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Sinh (Leader: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Van Sinh)
CƠ SỞ DỮ LIỆU SINH VẬT CHDCND LÀO (SPECIES DATABASE OF LAO PDR)
Liên hệ: PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Sinh; ĐT: 0989548886; Email: nvsinh@gmail.com (Contact: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Van Sinh; Tel.: 0989548886; Email: nvsinh@gmail.com)
Bản quyền tác giả (Copyright): Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Institute of Ecology and Biological Resources)


Hiển thị toàn bộ (Display all)
Chọn một ngành (Select a phylum)
Tìm chuỗi ký tự trong bất kỳ trường nào (String search in any field)
Tìm trong từng trường dữ liệu (String search in each field)

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (844) - 38360169;  Fax. (844) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Tuesday, 1/31/2023
Lần truy cập:
1977476
Số người đang truy cập: 156